یکی از مهم‌ترین واحدهای گروه تخصصی مهام، بخش آموزش بوده که در تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در کشورهای پیشرفته به‌ ویژه در حوزه اروپای غربی نسبت به برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در داخل کشور با حضور اساتید مجرب بین‌المللی و خارج از کشور با اعطای مدارک معتبر بین‌المللی، اقدام می‌نماید.

این دوره‌ها با هماهنگی و نیاز سنجی گروه تخصصی مهام و سازمان‌های درخواست کننده تهییه و تدوین و در تقویم آموزش گروه‌ مهام و سازمان‌های ذیربط درج می‌گردد.

۱- عقد قرارداد با دانشگاه‌های علمی و صنعتی
۲- همکاری با مشاوران ارشد دانشگاهی و وزارتی