مصاحبه مدیرعامل گروه تخصصی مهام

اشتغال زایی جایی آغاز می شود که شما با یک صنعت رو به رشد مواجه باشید، بنابراین هنگامی که در مورد صنعت گردشگری صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که هرکدام از سایر علوم و صنایع، زمانی از حالت سنتی خارج شدند و در مسیر رشد جهش پیدا کردند که با هدف تخصصی شدن تفکیک…

ادامه