واحد رفاهی گروه مهام جهت ارج نهادن به خانواده های مخاطبین خود، در فصل های توریستی به ویژه در فصل تابستان، برای خانواده های محترم اعضای سازمان ها و نهادها و جامعه متخصصین کشور، علی الخصوص جامعه پزشکان، مهندسین، حقوقدانان، مدیران آموزش کشور و هنرمندان، اقدام به برگزاری تورهای تفریحی و خانوادگی می نماید.